Thủ tục Đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất đấu giá Thị Trấn Tân Thanh

Các trường hợp tổ chức thực hiện hoặc không thực hiện Đấu giá quyền sử dụng đất? Điều kiện đặt ra để tổ chức có thể tiến hành thực hiện; cá nhân, tổ chức khác có thể tham gia đấu giá? Xác định giá khởi điểm để tiến hành đấu giá? Cùng tìm hiểu các vấn đề về đấu giá đất tại Thị Trấn Tân Thanh, Huyện Thanh Liêm

Thủ tục đấu giá đất Thị Trấn Tân Thanh, Huyện Thanh Liêm
đất đấu giá Thị Trấn Tân Thanh

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất bao gồm:

– Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

– Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

– Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

– Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

– Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

– Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

– Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

– Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.


Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp cụ thể như sau:

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

– Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai.

– Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật Đất đai

Ví dụ:

+) Trường hợp Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

+) Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối … với hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền hàng năm.

– Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

– Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

– Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

– Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Lưu ý:

Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất luôn. Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ không được tiến hành. (Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai 2013)

Xem thêm: Quy trình đấu giá thị đất trấn Tân Thanh

Điều kiện để Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2013:

Điều kiện đối với tổ chức thực hiện đấu giá

– Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

– Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện đối với Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013;

– Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.


Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Trách nhiệm của tổ chức thực hiện đấu giá

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu

giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

– Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Giá khởi điểm trong từng tường hợp cụ thể

Việc xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá trong từng trường hợp là khác nhau và được quy định tại nhiều văn bản pháp luật. Có thể kể đến như: Nghị định 135/2016/NĐ-CP; Thông tư 333/2016/TT-BTC.

Ví dụ:

Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm thì:

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm. Đơn giá do cơ quan tài chính xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. (Điều 1 Thông tư 333/2016/TT-BTC)

Xem thêm: Thủ tục đấu giá đất Thị Trấn Tân Thanh, Huyện Thanh Liêm

THÁNG 12