Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội được giao là đơn vị tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 4199 về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND TP giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội từng được phê duyệt năm 2011
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội từng được phê duyệt năm 2011

Cụ thể, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch – Kiến trúc, các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND TP xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

Xem thêm bản đồ quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030

Trước đó, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 129 ngày 25/5/2021 triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nguyên nhân điều chỉnh được đưa ra là trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; ngoài ra có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia, cấp vùng ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, định hướng phát triển Thủ đô.

Việc điều chỉnh nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Nguồn: thongtincanho.vn

THÁNG 3