Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh ⭐️ huyện Thanh Liêm

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐG​​TS
Số: 306/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 17 lô:

– Từ lô N1 đến lô N17 giá khởi điểm: 2.100.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND thị trấn Tân Thanh hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/8/2020 đến hết 10h00′ ngày 14/9/2020.

Đất đấu giá tân thanh
Đất đấu giá tân thanh

Lưu ý:

– Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/9/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND thị trấn Tân Thanh để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

– Số tiền đặt trước: 50.000.000đ/1lô (năm mươi triệu đồng)

– Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 14/9/2020 đến 16/9/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30′ đến hết 11h30′ ngày 15/9/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND thị trấn Tân Thanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

– Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 17/9/2020 (Thứ năm).

– Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Thanh.

– Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 0901.312.999

​Nơi nhận:
– Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
– Trung tâm QC – DV PTTH Hà Nam;
– Ban QLDA; UBND thị trấn Tân Thanh;
– Niêm yết tại trụ sở thị trấn Tân Thanh; TTDVĐGTS;
– Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đào Văn Thành

Xem Chi tiết : Đất đấu giá thị trấn Tân Thanh

THÁNG 12