Khoản cho vay lãi suất cố định (FIXED RATE LOAN) là khoản cho vay với lãi suất không thay đổi trong kỳ hạn của khoản vay, trái với khoản cho vay có tỷ giá biến đổi hoặc thế chấp có lãi suất điều chỉnh. Khoản vay có lãi suất cố định là những khoản vay được thanh toán thường xuyên, những khoản vay được trả dần toàn bộ